проф. Божидар Палюшев
проф. Божидар Палюшев
Физик, математик и философ
  • теоретична и ядрена физика
  • християнското богословие
  • философия, икономика, политологияПрофесионално
Хитлер и наркотиците и трансцендентно състояние на съзнанието му

Хитлер и наркотиците и трансцендентно състояние на съзнанието му

22 January 2014   |   14454   |   1

ГЛАВА ПЪРВА Митът за Свещения Граал от книгата "СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ 3"
(7 статия)

1.1.3 ИСТОРИЯ НА ПРИДОБИВАНЕТО НА КОПИЕТО НА СЪДБАТА ОТ АДОЛФ ХИТЛЕР - ІІ част

<< Предишна статия:<<

КАРЛ ВЕЛИКИ ИЗПУСКА КОПИЕТО НА СЪДБАТА И ... УМИРА

Демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) се стараят да създадат впечатление у хората за свръхестествения характер на КС (копието на съдбата). Те имат някакви, макар и ограничени, възможности да вършат чудеса на земята.

Карл Велики и Копието на съдбатаТипични в това отношение са съдбоносните предзнаменования, които се появяват точно преди смъртта на Карл Велики и са записани с подробности от неговия придворен летописец Айнхард. В тях се разказва как след последния от четиридесет и седемте победоносни военни похода на императора, когато той се връщал от Саксония, неочаквано на небето се появява светла комета, която подплашила коня на Карл Велики. Той паднал на земята с голяма сила, като коланът с оръжията се скъсал и КС (копието на съдбата), което той държал в лявата си ръка, изхвръкнало на няколко метра от него.

По същото време в кралския дворец в Аахен хората почувствали земни трусове и по загадъчен начин думата princeps (крал) изчезнала от яркочервения надпис, изписан високо на централната греда на катедралата, който преди това гласял Karolus Princeps (Крал Карл). Самият Карл Велики не обърнал особено внимание на тези поличби на съдбата. Скоро след това обаче той починал наистина и хората около него си спомнили за тези свръхестествени предзнаменования, свързвайки ги с магическата сила на КС (копието на съдбата).

 

ФРИДРИХ БАРБАРОСА  ИЗПУСКА  КОПИЕТО НА СЪДБАТА И ... УМИРА

Друг такъв случай е свързан с историята на известните гарвани на Фридрих Барбароса. Тези гарвани придружавали навсякъде този император. Те никога не го изоставяли, дори по време на найяростните битки, в които императорът участвал. Гарваните кръжели винаги над КС(копието на съдбата), което той стискал в ръката си. Веднъж обаче императорът паднал от коня си, докато прекосявал една река в Сицилия, и умрял, защото гарваните три дни преди това го били напуснали.

 

ОТКЪДЕ ИДВАТ ИЗКЛЮЧИТЕЛНИТЕ ОРАТОРСКИ СПОСОБНОСТИ НА ХИТЛЕР?

Адолф ХитлерЕдно друго чудо, извършено от демоните на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) е установената и контролирана от тях способност на Хитлер да въздейства психически върху хората чрез прословутите негови избухвания и изпълнените с крясъци и ярост речи. Егоизмът на Хитлер, който достига размерите на мегаломания, се проявява с особена сила в неговите ораторски способности. В неговите речи се изявява бруталната му сила на волята, която просто хипнотизира слушателите. Хитлер избухва винаги, когато е развълнуван от нещо и когато води политически спорове с опитващи се да му опонират лица, като често прибягва и до юмручния бой. В такива моменти той просто бълва вълни от словесно насилие, крещейки с обидни думи, което кара опонентите му да изпадат в шок и обидени да мълчат. След това внезапно утихва и продължава с кротък тон разговора си със същите хора.

Особено характерни в това отношение са речите на Хитлер, произнесени на масовите митинги, на които той е главен инициатор. Обикновено той започва речите си колебливо и неуверено, с едно зле прикривано вълнение и нисък тон, което постепенно прераства в един магически поток от думи, изричани със завладяваща убедителност. Като че ли в такива моменти някаква неприсъща на него вътрешна интелигентна сила говори, обземайки изцяло душата му и неговия разум. С добре подбрани, прости и разбираеми от всички обикновени хора думи, Хитлер умело насочва сюжета на своята реч към найболезнените и достигащи до сърцата на слушателите проблеми, произнасяйки словата си със сила, създаваща впечатление за неговата убеденост в това, което казва. Характерна в това отношение е заключителната му реч пред съдиите в Мюнхен преди произнасянето на присъдата, която го изпраща в затвора. Ето и самата реч:

 „Не сте вие, господа, тези, които ще ни съдите. Присъдата е произнесена от вечния съд на историята.  Аз зная присъдата, която ще произнесете. Но този съд няма да ни запита „извършихте ли държавна измяна, или не?“ Този съд ще осъди нас: генералквартирмайстера от старата армия, неговите офицери и войници, които като германци искаха само доброто на своя собствен народ и Отечество. Които искаха да воюват и да умрат. Вие можете да се произнесете хиляда пъти, че сме виновни, но богинята от вечния съд на историята ще се усмихне и ще скъса на парченца обвинителния акт на държавния обвинител и присъдата на този съд. Защото тя ни оправдава.“

Тези ораторски способности очевидно са заложени и стимулирани у Хитлер от силите на духовната тъмнина по небесните места. Тези способности и умения на диктатора обаче са само едно бледо подражание на същите действия, които Светият Дух извършва по отношение на Божиите светии на земята. Това качество на Светия Дух, което злите сили се опитват да имитират в случая на Хитлер, е ясно засвидетелствано в Библията с думите: „И тъй, решете в сърцата си да не обмисляте предварително що да отговаряте; защото Аз ще ви дам тъй мъдро да отговорите, щото всичките ви противници ще бъдат безсилни да ви противостоят или противоречат.“ (Лука 21:1415).

 Очевидно е, че в моментите на изпитание, когато Божиите люде на земята напр. са изправени пред съд за делата си, извършени в полза на тяхната вяра, те ще бъдат подложени на свръхестественото влияние на Светия Дух, Който ще им казва какво да кажат и как да се защитят със сила, която да надвие техните обвинители. Същото става и с Хитлер, само че свръхестествената сила, която го изпълва в решителните моменти на неговите словоизлияния и на речите му пред хората, е силата на демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Много хора обаче не разбират това (както и самият Хитлер), считайки, че тази сила идва от Бога.

Едно от главните качества на Хитлер е неговата ненавист към християнството и християнските ценности. Същевременно той е пламенен привърженик на еволюционната теория, която описва механизмите на утвърждаването на силните индивиди по пътя на естествения отбор. Това личи от следните негови думи:

 „Християнството само хвърли семето на упадъка чрез понятия като опрощение, себеотрицание, слабост, фалшиво смирение и отрицание на еволюционния закон за естествения подбор на найгодните, найхрабрите и талантливите.“

 

трансцендентно състояние на съзнанието

Езотериците и окултистите са изградили една теория, с която се опитват да обяснят явленията, свързани с ТСС (трансцендентно състояние на съзнанието). Те считат, че хипофизната жлеза е тази, която може да ни свърже с отвъдното. При подходящи условия този физиологичен орган може да се превърне в инструмент на духовната ни визия, наречен в източните религиозни системи „третото око“. С помощта на този найвисш духовен орган могат да се отключат съкровените тайни на духовния свят, разбулвани в т.нар. Акашови записи. Тези записи представляват следи от всички ставащи събития в бъдещето, настоящето и миналото, включително всички мисли, идеи и чувства, които изпитват хората, живели някога на земята, както и тези, които тепърва има да се родят. Всички тези следи според индуизма се пазят в астралната светлина, с която се означава ефирната всепроникваща среда, подобна на физическия етер, в средата на който физиците предполагат, че се разпространяват електромагнитните вълни. Всички тези твърдения се опровергават от съвременните научни теории като креационизма, Физиката на Бога (ФБ), теорията на торсионното поле и др.

 Окултното обяснение всъщност представлява опит да се обяснят духовните явления и процеси с помощта на материални категории и представи, каквато е напр. епифизната жлеза. Духовният свят е нещо съвсем различно от физическите реалности, каквато е въпросната жлеза. Представата за „акаша“ също е основана на материални свойства, характерна за физическата субстанция на електромагнитния етер. Смесването на духовните неща с физически реални същности представлява израз на идеята за пантеизма, която е свойствена за източните религии и окултните науки.

Чрез третото око окултистите се опитват да обяснят напр. явлението прераждане на човешките души. С помощта на това „око“ хората могли да виждат събития, станали през отминали животи на земята, които се възприемат като изображения във формата на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието).

Хитлер също твърди, че си спомня минало прераждане на душата му от IX век. Той, както и хилядите преживели такива „спомени“, има подобни свръхестествени способности, получени от действието на силите на беззаконието, същите, които са съставили и разпространили сред хората и мита за Свещения Граал. Но това е само единият от възможните пътища за разбирането на магическата сила на този свещен символ. Другият път това е искрената вяра в Иисус Христос и в Неговата саможертвена смърт на кръста за спасението на човечеството, вярата в Неговото учение и дело. Хитлер обаче избира пътя, посочен му от демоните на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) , които го учат, че практикуването на черните изкуства е найпрекият и лесен път към висшето познание за света. И двата пътя водят до способност за получаване на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието). Както видяхме от цитата в Лука 21:1415

 

РАЗЛИКАТА МЕЖДУ  БОЖИИТЕ ЛЮДИ  И ТЕЗИ ОБЛАДАНИ ОТ ДЕМОНИТЕ

Божиите люде също получават свръхестествената способност да виждат духовните неща под формата на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), предизвикано от Светия Дух, Който е Второто Лице на истинския Бог, докато ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието) на хора като Хитлер се дължи на и произтича от действията на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Разликата между тези две форми на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието) обаче е огромна. Докато ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), предизвикано от Светия Дух, се дължи на чистата и светла сила, извираща направо от Бога, то формата на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), което езотериците и окултистите придобиват, е от тъмнината на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Разликата се състои и в това, че Бог е Този, Който избира на кого и кога да даде тази свръхестествена способност, докато в случая на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) Духът на Злото се отзовава на повика на всички хора, които отварят съзнанието си за него с помощта на наркотици, на провокативни медитации и черни магии, чрез извършването на съкрушителни сексуални оргии или чрез изпадането в религиозен транс. Има данни, че в младостта си Хитлер се е опитвал да достига ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието) с помощта на наркотици. Когато вече се е възкачил на върха на властта, негов верен служител е бил личният му лекар, който го е инжектирал непрекъснато с наркотизиращи лекарства.

Така че примерът с Хитлер е типичен случай на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), предизвикано от демоните на ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Изучавайки мислите, разбиранията, действията и вярванията на този човек, ние всъщност разбираме помислите, намеренията и похватите, с които си служат тъмните духовни сили по небесните места.

 

НАРКОТИЦИТЕ  И ХИТЛЕР

Кактуса пейол  наречен Божествено растениеХитлер научава изкуството за придобиването на ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието) чрез наркотици от неговия приятел Ернст Прецше, собственик на книжарница за окултна литература във Виена. Този изгърбен и имащ неугледен външен вид човек познавал добре окултните науки. Хитлер се сприятелява с него, защото купува често от книжарницата му книги. Книжарят го въвел в употребата на наркотика, известен като магическия мексикански пустинен кактус „пейотл“, почитан като божествено растение от древните ацтеки. Този наркотик покъсно вдъхновява Олдъс Хъксли да напише известната си книга „Вратите на възприятието: Небе или ад“. Тази книга е впечатлила известния Тимоти Лиър, който поставя началото на психеделичната ера, увличайки милиони млади хора по пътя на падението чрез употребата на наркотици.

Ернст Прецше убеждава Хитлер да мине през всички ранни упражнения в търсенето на Граала като целенасочено съсредоточаване, овладяване на мислите си като вещи, здравия контрол върху света на чувствата и на опита за контрол на първичните желания. „Според Прецше всички тези елементи са важни, защото без такава подготовка за контрол на съзнанието и вътрешна дисциплина наркотикът не може сам да насочи неговата визия или да го направи обективно възприемчив за действителността, съдържаща се в областта на разширеното съзнание. Тогава наркотикът ... адекватно ще компенсира това състояние на телесната химия, което иначе тайнствено се създава от почтеното придобиване на висшите достойнства на Граала, и ще го отведе направо в плодотворно изживяване на трансцендентално съзнание.“10

Стремежът към праведност на искрено вярващия в Иисус Христос християнин също изисква самоконтрол над съзнанието, което дисциплинира мисленето и постъпките, които той прави в живота си, за да преодолее греховната си природа. В такъв случай силата на Светия Дух му помага да изпълни своята мисия на земята чрез себеотрицание в полза на своите ближни, чрез благоговение, искрена любов и отзивчивост към нуждите на другите и искрена любов към своя Бог.

 Контролът над съзнанието, което препоръчва Прецше на Хитлер обаче цели да постигне и възпита качества у човека като бруталност, безскрупулен опортюнизъм, лукавство и заострено възприятие към греховете на другите, които могат да се използват веднага за постигане на предимство. Това последно качество поражда клеветничеството. В Библията сатана се рисува и като упорит клеветник, който клевети хората пред Бога за допуснатите от тях грехове, докато Божият Син Иисус Христос се застъпва за хората, стремейки се да ги предпази от греха и да ги защити пред Бога. Придобитото по този начин съзнание от страна на Хитлер е готово да възприеме Духа на сатана, което му помага да получи ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието), необходимо му да извърши чудесата, които ще убедят хората да се подчинят на волята му и да го следват по пътя към световната власт. Това, че заслуга за такова разширено съзнание има сатана, е засвидетелствано в Библията, където е описан случаят с Юда Искариотски, предателя на Иисус Христос. Това се вижда от казаното в Лука 22:34: „Тогава влезе Сатана в Юда, наречен Искариот, който беше от числото на дванадесетте; и той отиде и се сговори с главните свещеници и началниците на стражата как да им Го предаде.“ За да извърши тази злокобна своя постъпка, Юда се нуждае от силата на Духа на сатана. Същото е и с Хитлер. Неговата сила се дължи на сатана, началникът на демоните от ВИСН (висшите йерархични  сили на нечестието) . Това е силата, която е накарала Хитлер да замени християнския морал с наркотиците, препоръчани му от Прецше.

Олдъс Хъксли описва действието на мексиканския кактус „пейотл“ като способен да пробие „стената“, изградена в нашето съзнание срещу достъпа му до трансцендентното познание. Трезвото, будно съзнание на човека, което не е подложено на наркотика, той разглежда като своеобразен „редуцирвентил“, който отпуска „нашата нищо и никаква струйка съзнание“ и ни предпазва от страхотното въздействие на трансцендентното осъзнаване. За да се възприеме пълноценно това познание, което надхвърля многократно чистото човешко сетивно познание, се изисква определена подготвеност.

Човешкото съзнание в ролята си на „редуцирвентил“ се регулира естествено от висшите светли духовни сили по начин, че то да филтрира в будно състояние специфичното съдържание на трансценденталното осъзнаване, придавайки му желаната от Бога форма на вярата, милосърдието, любовта и смиреността. Окултните практики за разширено съзнание, включващи и употребата на наркотици, разрушават грубо тази стена и в човешкото съзнание свободно нахлуват трансцендентните познания, произхождащи и манипулирани от тъмнината в духовния свят.

Чрез наркотиците А. Хитлер отваря съзнанието си към тъмната сила на сатана. С помощта на „пейотл“ неговото ТСС(трансцендентно състояние на съзнанието) го насочва към страховитите и нехуманни цели за световна власт, за упражняване на тиранична власт, подчиняваща на волята му дисциплинарния немски народ. Всички тези негови амбиции са подплатени от чувства на омраза, презрение и отвращение от човечеството, извиращи от злите сили по небесните места. Доказателство за това са лагерите на смъртта, които той създава. Невъзможно е да се опише с подробности съдържанието на трансценденталните лутания на човешкото съзнание под влияние на наркотиците. Изживяванията на такива хора са толкова ярки и силни, че те отново и отново искат да се върнат към тях и така наркотикът става навик, едно погубващо пристрастяване, което често завършва със смърт.

 

ПОСВЕТЕНИЯ В ОКУЛТИЗМА  ХИТЛЕР

Олимпийски игри 1936Търсенето на смисъла на личната съдба и активният опит да бъдат разкрити миналите прераждания на Земята с помощта на предизвикано от наркотик осъзнаване довежда безброй авантюристично настроени членове на младото поколение от днешната психеделична ера до сериозни грешки и илюзии. Защото както е писано в неуловимия, изплъзващ се и неизмеримо сложен слой на Акашовите записи, всичко трябва да изглежда като хаос, когато е доближено без дългото, трудно обучение и упражнения на посветения в окултизма. Подобни упражнения, които включват контрол върху всички страни на човешкото мислене, чувства и сила на волята, отварят нужните за духовно познание органи и снабдяват кандидата с умението сам да се ориентира в иначе безкрайния хаос от сфери на свръхестественото.

Адолф Хитлер също изживява хаоса и объркването, които са резултат от почти пълната липса на подготовка и морално незаслужено гмуркане в океаните на трансценденталното осъзнаване. Но в този аспект той не е ограничен като съвременните психоделични „пътешественици“, на които им липсва както целенасоченото съсредоточаване, така и силата на волята да открият своя път и насочат своето проникновение в свръхестественото съществуване. Тук Адолф Хитлер, цялата кариера на когото е описана от най-изтъкнатите авторитети като „забележително постижение, благодарение единствено на силата на волята“, има значително предимство.

 

>> Следваща статия:>>