Общи условия

Общи условия на сайта Topexperta.com

         С използването на нашите Услуги  приемате тези условия. Моля, прочетете ги внимателно, преди да използвате Уеб сайта (topexperta.com     ), тъй като те засягат Вашите Права и Задължения.


Дефиниции
Съдържание
Интелектуална собственост
Лиценз за ползване на потребителите на сайта
Регистриране, запазване на лични данни
Пароли
Съдържание от трети страни
Реклами
Потребителско съдържание
Disclaimer
Ограничена отговорност
Индемнитет
Нарушаване на авторските права
Обезщетение
Приложимо право
Severance
Пълнота на договора
Продължителност на договора и прекратяване
 

Дефиниции

     При тълкуването и прилагане на настоящите Общи условия използваните термини и изрази ще имат следното значение:
      "IP Адрес" ("IP address") е уникален идентификационен номер, асоцииращ устройство, Интернет страница или ресурс на потребителя, по начин, който позволява локализирането им в глобалната Интернет мрежа.
      "topexperta.com"  /Уеб сайтът http://topexperta.com ( http://www.topexperta.com    ) е Уеб сайт, посредством който на Потребителите се предоставят информационни услуги и ресурси, описани в настоящите Общи условия.
      "Електронна препратка"  е  връзка, обозначена в определена Интернет страница, която позволява автоматизирано препращане към друга Интернет страница, информационен ресурс или обект чрез стандартизирани протоколи.
      "Злоумишлени действия" са действия или бездействия, нарушаващи Интернет етиката или нанасящи вреди на лица, свързани към Интернет или асоциирани мрежи, изпращане на нежелана поща (SPAM, JUNK MAIL), препълване на каналите (FLOOD), получаване на достъп до ресурси с чужди права и пароли, използуване на недостатъци в системите с цел собствена облага или добиване на информация (HACK), извършване на действия, които могат да бъдат квалифицирани като промишлен шпионаж или саботаж, повреждане или разрушаване на системи или информационни масиви (CRACK), изпращане на "троянски коне" или предизвикване инсталация на вируси или системи за отдалечен контрол, смущаване нормалната работа на останалите потребители на Интернет и асоциираните мрежи, извършване на каквито и да е било действия, които могат да се квалифицират като престъпление или административно нарушение по българското законодателство или по друго приложимо право.
      "Интернет страница"  е  част от уеб сайт, която може да е съставна или отделна.
      "Информационна система"  е устройство или система от свързани устройства, което или някое от които е предназначено да съхранява, изпраща или получава електронни документи.
      "ПОТРЕБИТЕЛ" е всяко лице, което ползва предоставяните през уебсайта topexperta.com      информационни услуги и ресурси.
      "Потребителско съдържание"   е   всеки видеоматериал, изображение, текст, снимки, мултимедийно съдържание или друг материал, който ПОТРЕБИТЕЛЯТ разполага на Сървър на topexperta.com     с оглед то да бъде достъпно чрез Уеб сайта topexperta.com     за всички останали ПОТРЕБИТЕЛИ.
      "Сървър"  е  устройство или система от свързани устройства, на което или на някое от които е инсталиран системен софтуер за изпълняване на задачи във връзка със съхраняване, обработка, приемане или предаване на информация.
      "Уеб сайт" е обособеното място в глобалната Интернет мрежа, достъпно чрез своя унифициран адрес (URL) по протокол HTTP или HTTPS и съдържащо файлове, програми, текст, звук, картина, изображение, хипервръзки или други материали и ресурси.
      "topexperta.com" („ние” или „нас”) притежава, контролира и осигурява достъпа до Уеб сайта на адрес   topexperta.com     . Уеб   стайтът и Услугите посочени в настоящото Общи условия се обединяват с общия термин – Приложения.Тези Общи условия определят условията за ползване на Приложенията.
     Потребители на този сайт могат да бъдат само физически лица над 18 годишна възраст. Ако Вие като потребител не сте съгласни да бъдете обвързани с всички тези Общи условия, моля преустановете използването на Приложенията. В хипотезата на чл.4 от Закона за защита на потребителите, чрез настоящите Условия, topexperta.com     Ви предоставя като потребител на услуга, подходяща информация за използването и, позволяваща Ви да направите своя избор дали да подпишете настоящето споразумение или не.
     Определението “Потребител на сайта ”   включва всички ползватели на настоящия сайт - лица, търсещи същата информация в Интернет по частни или професионални причини
     Определението “Експерти на сайта ”   включва всички ползватели на настоящия сайт - лица, предоставящи информация и информация за услугите си в отворената мрежа Интернет.

горе

Съдържание

Интелектуална собственост

    "topexperta.com"е притежател на всички права на интелектуална собственост, включително всички авторски права, патенти, търговски марки, промишлен и художествен дизайн, свързани с Приложенията, включително свързаните с тях авторски права върху базите данни в хипотезата на чл.3, ал.1,т.1 от ЗАПСП във връзка с чл.3, ал.2, т.3 във връзка с чл.14 от ЗАПСП, логотиповете, текстовото съдържание на сайта и неговите изображения(чл.3, ал.1, т.5 от ЗАПСП), с изключение на потребителското съдържание (дефинирано по-долу). Вие се съгласявате да не показвате или използвате интелектуалната собственост на topexperta.com     , без изричното предварително писмено разрешение от topexperta.com     , в хипотезата на чл.16 и чл.18 от ЗАПСП.

Лиценз за ползване на Потребителите на сайта

    "topexperta.com"Ви предоставя ограничено, лично, неизключително, с нетърговска цел, непреотстъпващо се и непрехвърлящо се право да:
    1.- Четене на материалите публикувани на стравиците на сайта, информация за Експертите на сайта и възможност за коментари на темите в Сайта
    2.- Задаване на въпроси и получаване на отговор от Експертите на сайта - Безплатна консултация в "topexperta.com" при съответните условия на Експертите на сайта
    3.- Вграждате линкове от topexperta.com в свои собствени Уебсайтове или профилни страници за некомерсиални и лични цели, които са предмет на чл.24 от ЗАПСП.
    4.- Комуникирате с други потребители в Социалните мрежи вгаждайки линкове от topexperta.com (споделяне чрез социалните приложения).
    5.- Качвате потребителско съдържание на Уеб сайта, спазвайки стриктно авторско-правното законодателство и Общи условия, както и останалите Условия, публикувани на Уебсайта.

Изрично се забранява да:


    1.- Копирате или да се опитвате да копирате текстово, аудио и видео съдържание в рамките на Уеб сайта и останалите Приложения, което действие да представлява нарушение на авторски права в хипотезата на ЗАПСП.
    2.- Да използвате Приложенията  с комерсиална цел, без предварителното изрично писмено разрешение от topexperta.com     в хипотезата на чл.16 и чл.18 от ЗАПСП.
    3.- Да копирате,  адаптирате, препубликувате, правите публично достъпно, полазвате, споделяте, продавате, разпространявате или по какъвто и да е друг начин да използвате съдържанието на Приложенията, в нарушение на ЗАПСП.
    4.- Да  се опитвате да разберете как работят Приложенията посредством reverse-engineering.
    5.- Да нарушавате или да се опитвате да нарушите работата на Приложенията, включително сървърите и мрежите, свързани с тях, както и да не спазвате изискванията, процедурите, политиката и правилата на мрежите, свързани с Приложенията.
    6.- Да събирате и запазвате лични данни за Потребителите, включително телефонните номера, адреси, фамилни имена, имейл адреси, или друг вид информация за потребителите, включително и без ограничение чрез средства като: „spidering”, „screen scraping,” “database scraping,”, или чрез други автоматизирани средства.
    Вие  декларирате, че разбирате горепосочените изисквания и се задължавате да ги спазвате. topexperta.com      си запазва правото без предварително предупреждение да Ви прекрати всякакъв достъп до предлаганите Продукти и Услуги в случай на неспазване на Лиценза за ползване на Потребителите на сайта.
    Вие  декларирате, че разбирате факта, че отговорите на Експертите , както и материалите публикувани от Експертите в Уеб сайта са мнения на самите Експерти и няма да имате никакви претенции за морални, материални или нематериални щети към "topexperta.com"и неговите собственици.

 

горе

Регистриране,запазване на лични данни


    topexperta.com      гарантира кофиденциалноста и защитата на личните Ви данни в съответствие със Закона за защита на личните данни. topexperta.com     не е администратор на лични данни, съгласно чл.3 от Закона за личните данни. Ето защо Вие се съгласявате да предоставите вярни и актуални лични данни при попълване на формите за регистрация на Уеб сайта, които касаят единствено личното Ви първо и фамилно име, местоживеене, телефон, адрес, образувание, пол, дата на раждане и валиден имейл, . Информацията предоставяна от Вас, чрез задължителните полета на Уеб сайта е минималната необходима информация за обработка на регистрацията Ви и индивидуализирането Ви като потребител на сайта, но не и като физическо лице, като основната ни грижа е да осуетим всяка злоупотреба с Ваши лични данни.
    Предоставянето на допълнителна информация (извън маркираните като задължителни полета), е единствено по Ваша преценка и не води до отпадане на регистрацията Ви. В този контекст topexperta.com     гарантира, че не разполага и няма да разполага, съхранява или обработва лични данни или каквато и да е друга информация, отнасяща се до физическо лице, което е идентифицирано или може да бъде идентифицирано пряко или непряко чрез идентификационен номер или чрез един или повече специфични признаци. topexperta.com     си запазва правото да предостави точна и коректна информация за Вашето IP, от което е направена регистрацията, в изискваните от закона случаи.

Пароли

    Вие приемате и се съгласявате, че чрез изпратената до Вас идентификация на потребител, предоставена от Ви от topexperta.com     , можете да имате достъп и да използвате, на базата на възникнало членство правотношение, части от сайта. В този контекст Ви се предоставят "потребителско име", както и парола, избрани от и използвани от Вас, които следва да пазите в тайна. Вие се съгласявате, че няма да разкривате това потребителско име или парола на трети лица без изричното писмено съгласие на topexperta.com     .
    Вие приемате и се съгласявате, че ще бъдат отговорни за действията на всяко трето лице, което има достъп или използва, на базата на Вашето членство, части от сайт. Във връзка с това topexperta.com     си запазва правото да приеме, че използването на Вашето потребителско име и парола е убедително доказателство за факта, че сте осъществили достъп или използвали на база членството си, части от сайта.
    Вие се съгласявате, че избраната от Вас парола е уникална за вас и че, въпреки изискванията на topexperta.com     (като минимален или максимален брой символи) относно паролата(с цел нейното евентуално възстановяване), сайтът не разполага с възможността за достъп до паролата Ви.

горе

Съдържание от трети страни

    Приложенията на topexperta.com     съдържат съдържание и информация, предоставена от трети страни, като topexperta.com     не пази, съхранява или разпространява никаква информация, която да е базирана на собствените му сървъри с цел комерсиално или друго неразрешено използване в контекста на ЗАПСП и международното законодателство, уреждащо интелектуалната собственост.
    Вие декларирате, че сте наясно, че съдържанието може да съдържа грешки, пропуски, неточности, стара информация както и, че съдържанието може да е обект на собствени Общи условия, които могат да бъдат намерени в Общи условия на третите страни. В този контекст topexperta.com     не гарантира за пълнотата, точността и надлежността на съдържанието в Приложенията си и не поема отговорност за неправомерни действия на трети лица, които са опвестени или извършвани чрез сайта.
 

Реклами

    Настоящите Общи условия регламентират условията за приемане и излъчване на рекламни материали на topexperta.com
     . Рекламата се осъществява чрез разполагане на рекламен банер или рекламно каре със съответните размери в зависимост от избраната позиция.
    Не се излъчват рекламни материали, които могат да бъдат възприети като обидни, порнографски, противоречащи на закона и добрите нрави, нарушаващи чужди права на интелектуална собственост. topexperta.com
     си запазва правото да откаже да приеме за излъчване рекламни форми, които противоречат на фирмената политика на topexperta.com     . Не се допуска публикуване на рекламни банери с подвеждащо съдържание, например наподобяващи Windows/Mac/Unix системни съобщения, диалогови прозорци и др. Не се допуска банерите да съдържат графики, които симулират интерактивност (падащи менюта, полета за търсене и др.), без такава функционалност реално да съществува.
    Всички рекламни банери трябва да бъдат предварително одобрени преди публикуването им на сайта. Обект на проверката са техническите изисквания към банерите и тяхното съдържание.
      topexperta.comси запазва правото да откаже да излъчи дадена заявка и реклама, като представи доводите си.
      topexperta.comима правото да поставя на всяка от страниците на Уеб сайта , включително в Потребителските коментари и потребителските материали, електронни препратки, рекламни банери, текстови, видео и аудио рекламни материали и други рекламни форми за стоки и услуги, предлагани от topexperta.com
или трети лица, както и електронни препратки и рекламни банери, сочещи към уебсайтове, намиращи се извън контрола ни. topexperta.com     не носи отговорност за съдържанието, верността и законосъобразността на подобни Интернет страници или ресурси, както и на услуги или ресурси, които са станали достояние на ПОТРЕБИТЕЛЯ при ползването услугите на Уебсайта topexperta.com     , както и за съдържанието, верността и законосъобразността на информацията в изпращаните и получаваните от ПОТРЕБИТЕЛИТЕ електронни текстови съобщения и в публикуваните от тях коментари.
topexperta.com     има право да изпраща непоискани търговски съобщения до ПОТРЕБИТЕЛЯ, с цел да предложи информация и реклами относно свои собствени или оферирани от други търговски дружества стоки и/или услуги, да прави запитвания по най-различни въпроси, да провежда анкети и други. С приемането на настоящите Общи условия ПОТРЕБИТЕЛЯТ се съгласява да получава непоискани търговски съобщения от www.topexperta.com

горе

Потребителско съдържание и съдържание на Експертите

    topexperta.com няма задължението и обективната възможност да контролира начина, по който ПОТРЕБИТЕЛЯТ използва предоставяните от Експертите Услуги, като не носи отговорност за Потребителското съдържание или съдържанието на Експертите, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ във връзка с използване на Услугите на Експертите topexperta.com     няма задължението да извършва наблюдение на информацията, съхранявана на сървърите си или направена достъпна при предоставяне на Услугите, нито да търси факти и обстоятелства, указващи извършването на неправомерна дейност от страна на ПОТРЕБИТЕЛЯ или Експерта посредством ползването на Услугите.
    Вие (съответно Потребителите и Експертите) поемате пълна отговорност за съдържанието, което качвате на Уеб сайта и декларирате, че то не е нелегално, нецензурно, заплашително, клеветническо, нарушаващо авторските права или по друг начин вредно за трети страни. topexperta.com     не може и не се задължава да проверява потребителското съдържание и съдържанието на Експертите, като не носи каквато и да е юридическа отговорност за него. В същото време topexperta.com си запазва правото да премахва потребителско съдържание, което е в разрез с българското и международното законодателство и в частност това, уреждащо интелектуалната собственост, без предизвестие и без да носи отговорност за това. Вие се съгласявате, че няма да използвате сайта за цели, които са незаконни, неморални или са забранени от настоящите Общи условия.       В този контекст Вие се съгласявате да не извършвате следните дейстивя:
1.- Оклеветяване, злоупотреби, тормоз, заплахи или други действия, нарушаващи законните права на трети лица(като например правото на неприкосновеност на личния живот).
2.- Забранено е публикуването, изпращането, разпространяването или разпръскването на клеветнически, престъпни, нецензурни, порнографски, сексуални, неприлични и незаконни материали или информация.
3.- Забранено е качването или друго прехвърляне на файлове, които съдържат софтуер или други материали, защитени от законите, касаещи авторски права или интелектуална собственост (или права за поверителност и конфиденциалност), освен ако вие притежавате или контролирате тези правата или сте получили всички необходими съгласия и лицензии.
4.- Забранено е качването или друго прехвърляне на файлове, които съдържат вируси, повредени файлове или друг подобен софтуер или програми, които могат да повредят или възпрепятстват работата на друг компютър.
5.- За да публикувате текст, снимка, файл или музика, следва да премахнете всички авторски определения, законови уведомления, означения за авторство или етикетите под формата на водни знаци, сочещи автора. Авторското право възниква от момента на първото използване на произведението и такива означения не са нужни.
6.- Забранено е фалшифицирането и модифицирането на произхода или източника, както и на софтуера или други материали, съдържащи се във файл, който е качен във topexperta.com     .
7.- Забранено е рекламирането и/или предлагането за продажба на стоки и услуги, както и използването на сайта topexperta.com     за извършване на проучвания или верижни писма.
8.- Забранено е изтеглянето на всеки файл, публикуван от друг потребител на сайта topexperta.com     , което знаете или предполагате, че е незаконно, с цел да бъде разпространяван по комерсиален начин.
9.- Забранено е използването на съдържание или друга информация, получена чрез сайта по начин, който е конкурентен на сайта topexperta.com     .
Забранени са в този контекст всички действия, които могат да бъдат квалифицирани като нелоялна конкуренция в смисъла на ЗЗК.
10.- Забранено е предаване на „нежелана поща”, „верижни писма” или „спам”.
    Преди да публикувате текст, снимка, аудио или видео произведение в сайта topexperta.com     , Вие декларирате, че публикацията му е добър пример за българско и чуждестранно изкуство, авторските права са Ваша собственост или имате изричното съгласие на авторите за публикуване или друг вид разрешено ползване, като то се основава на строгото спазване на Закона за авторското право и сродните права. Вие също декларирате, че съдържанието не е в разрез с моралните, етичните, човешките и законовите норми и носите цялата законова отговорност за своята публикация.  
       В случай на неспазване на горепосочените изисквания относно потребителското или Експертно съдържание, topexperta.com     си запазва правото незабавно и без предизвестие да прекрати достъпа Ви до Уебсайта, както и да изтрие Вашия профил, включително и цялото качено от Вас съдържание.
        С разполагането на всеки видео материал, изображение, текст или друг материал (Потребителско или Експертно съдържание) на Уеб сайта topexperta.com    , ПОТРЕБИТЕЛЯТ и Експерта предоставя на topexperta.com     неизключителното право да го използва, записва, преработва, видоизменя, съхранява, разпространява публично в Интернет, включително да предлага достъп на неограничен брой лица до него.
    Вие декларирате, че предоставяте на topexperta.com     неексклузивно, безвъзмездно и безвъзвратно правото да използва, преизползва в останалите си продукти и канали, променя, адаптира, показва, архивира, публикува, под-лицензира, копира, прави публично достъпно, продава на трети лица следното потребителско и Експертно съдържание, предоставено от Вас:
    - Потребителското Ви име
    - Потребителски въпрос за Безплатен отговор
    - Текстове, Снимков, Видео и аудио материали
    - Коментари
    - Потребителският Ви аватар/
    - Експертните ви отговори на Безплатен отговор
    - Експертния Ви аватар, информация за контакти - която сте публикували на страниците на сайта - (незадължително)/

горе

Опровержение

    topexperta.com  предоставя на регистрираните си потребители възможността да напишат опровержение или оценка на даден експерт в страницата ОТЗИВИ на менюто на всеки експерт , както и на страницата "отзиви" разположена в bottom menu за самия Уеб Сайт . Освен това, topexperta.com     не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или ЕКСПЕРТА станало достъпно чрез Уеб сайта topexperta.com    Ние обаче ще премахнем съдържанието , за което сме уведомени он Потребител или Експерт , ако нашата проверка установи основотелността на искането.

Ограничаване на отговорността

    topexperta.com  не носи отговорност за Потребителското съдържание и съдържанието на Експертите, както и за дейността на ПОТРЕБИТЕЛЯ или Експерта във връзка с използване на Услугите. Освен това, topexperta.com     не отговаря за произтеклите за други ПОТРЕБИТЕЛИ вреди при достъпа или използването на това съдържание, предоставено им от ПОТРЕБИТЕЛЯ или ЕКСПЕРТА станало достъпно чрез Уеб сайта topexperta.com    .
       topexperta.com     не носи отговорност за наличността и качеството на стоки и съдържанието на услуги, поставени на вниманието на ПОТРЕБИТЕЛЯ чрез публикуване на Уеб сайта на електронни препратки, рекламни банери и съобщения за продажба на стоки и предоставяне на услуги от Експерти или трети лица и/или чрез прикачване на такива към текста на търговските съобщения, изпращани му на адреса на електронна пощенска кутия, посочен от него при регистрацията му. Доколкото действията на тези трети лица не са под контрола ни, то ние не носим отговорност за противоправния характер на дейността на третите лица или за възникването, гарантирането, изпълнението, изменението и прекратяването на поети задължения и ангажименти във връзка с предлаганите от третите лица стоки и услуги, както и не отговаря за претърпени вреди и пропуснати ползи, произтекли от тези отношения.
    topexperta.com     предоставя Уеб сайта и своите Приложения с надеждата, че ще са полезни, но без никакви юридически или технически гаранции. Те се предоставят „такива каквито са” и „когато са достъпни”.
    topexperta.com     не гарантира, че:
    - Приложенията и Услугите ще отговарят на изискванията Ви.
    - Приложенията и Услугите ще бъдат постоянни, навременни или без грешки.
    - Резултатите от използването на Приложенията или Услугите ще бъдат точни или надеждни.
    - Качеството на всички Приложения, Услуги, Информация или други Материали, закупени или получени от Вас ще отговарят на Вашите очаквания.
    - Грешките в Приложенията ще бъдат оправени.
    topexperta.com     не гарантира, че съдържанието на сайта, представено на разположение, е свободно от вируси.
    topexperta.com     не носи отговорност и не дължи обезщетение на лице, чиито лични данни са използвани от друго лице за ползването на Услугите, предоставяни от Експертите, независимо дали е дало или не съгласие за това.

горе

Обезщетение

    Вие се съгласявате да обезщетите и да поемете необходимата за това гражданска и наказателна отговорност, спрямо topexperta.com     и неговите партньори срещу всякакви искове, жалби, загуби и разходи (включително разходи за адвокат и съдебни разноски), направени във връзка с: (I) използването или предполагаемото използване на сайта под името Ви от всяко трето лице, независимо дали това използване е разрешено от Вас, ( II) или щети, настъпили в резултат на информация, качена от Вас или съдържание, което да Ви индивидуализира, като негов автор, или (III) на евентуално нарушение от вас на тези Общи условия. topexperta.com     си запазва правото за своя сметка да поеме изключителната защита, спрямо предявените претенции, които подлежат на регресно обезщетяване от Вас, за което давате съгласие.
    Вие се съгласявате, че отговорността на topexperta.com     към Вас според настоящите Общи условия се ограничава до размера на сумите, които сте платили за ползването на Приложенията .
    Вие се съгласявате, че поемате цялата юридическа отговорност и риск относно незаконната упортребата на topexperta.com     , включително за неговото използване без ограничение. Същото се касае и за нарушения от Ваша страна, касаещи всяка част от съдържанието на сайта или информацията, съдържаща се в нея.
    В никакъв случай и при никакви условия topexperta.com     или някой от неговите управители, ръководители, служители, партньори, лицензодатели или агенти не носи отговорност за инцидентни, индиректни, наказателни, назидателни или последващи обезщетения (включително обезщетение за пропуснати ползи, прекъсване, загуба на бизнес информация, или други загуби) във връзка с искове, загуби, щети, съдебни производства, както и други процедури, произтичащи от подписването на настоящите Общи условия от Вас. Тази отговорност е изключена дори, ако topexperta.com     е предполагал възможността от такива щети, чието действие се основава на договор, деликт(включително небрежност), нарушаване правата на интелектуалната собственост или не.
    Във всеки случай, общата максимална общата отговорност на topexperta.com     по така сключените с Вас Условия за ползване или по отношение на използването или експлоатацията на всички или част от сайта или съдържанието по някакъв начин, не може да надвишава 50 лева. Освобождаването от отговорност на topexperta.com     се отнася за всички случаи , в които дейността на сайта се изразява до това да е доставчик на услуги. Тази отговорност е ограничена до техническите процеси на функциониране и предоставяне на достъп до комуникационните мрежи, експлоатирани от topexperta.com     , по които информацията, дадена от трети страни, се предава или съхранява временно, с единствената цел да се направи предаването по-ефективно. В този контекст дейност на topexperta.com     е от чисто техническо, автоматизирано и пасивно естество, което предполага, че доставчикът на услуги topexperta.com     не притежава нито знанието, нито има контрола върху информацията, която предава или съхранява.
    Доставчикът на услугите topexperta.com     се възползва от освобождаването от отговорност съгласно клаузите ‘mere conduit’ и ‘caching’, опоменати в Директива 2000/31/ЕС на Европейския парламент, тъй като той по никакъв начин не е въвлечен в предаването на информацията. topexperta.com     или трети лица потребители са задължени да не променят информацията, която предават, като това изискване не включва дейностите от техническо естество, които се извършват в процеса на предаването, защото те не нарушават ненакърнимостта на информацията, която се предава.

горе

Нарушаване на авторските права

topexperta.com     уважава интелектуалната собственост на другите и Ви призовава и Вие да правите същото. Ако смятате, че авторските Ви права са нарушени или правата Ви на интелектуална собственост са били накърнени по друг начин, моля известете ни за въпросното нарушение, като представите на topexperta.com     следната информация:
    - Електронен или физически подпис на лицето, упълномощено да действа от името на собственика на авторските права.
    - Описание на авторските права или друга интелектуална собственост, която твърдите, че е нарушена.
    - Връзка към материала, за който се твърди, че има нарушение.
    - Вашият адрес, телефонен номер и подпис.
    - Декларация от Вас, че имате основание да смятате, че разглеждания материал не е получил разрешение от собственика на авторското право, от негов представител или от закона.
    - Декларация от Вас, направена под заплахата от наказание за лъжесвидетелство, че горепосочената информация е точна и че Вие сте собственика на авторското право или сте упълномощен да действате от името на собственика на авторското право.
В посочения контекст topexperta.com     Ви указва кои Ваши действия могат да представляват нарушение на чужди авторски права:
    - Ако сте записали видео или аудио файл от кабелната телевизия, направили сте запис от телевизия или радио или сте изтеглили видео или аудио файл от уеб сайт, това Ваше действие може да представлява нарушение на авторски права и за разпространението на съответното произведение следва да се изиска разрешение от автора или използването от Ваша страна може да се ограничи само в рамките на законовите изключения, касаещи свободното ползване и описани в чл.24 от ЗАПСП.
    - Непосочването авторът/композиторът може да представлява нарушение на авторски права.
    - Некомерсиалното разпространение на произведение публично чрез кабелен оператор или в случая чрез интернет може да представлява нарушение на авторски права.
    - Дори и произведението да съдържа уведомление титуляра на авторското право, публичното му разпространение без съгласието на автора пак може да представлява нарушение на авторски права.
    - Ако сте създали видеоклип или аудио произведение от кадри или музикални фрази със защитено авторско съдържание – дори да сте ги монтирали заедно, това действие пак може да представлява нарушение на авторски права, освен ако не представлява създаване на преработено произведения в контекста на чл.9 от ЗАПСП.
    Всяко съобщение за нарушение на авторски права или други права за интелектуална собственост трябва да бъде изпратено на следния адрес: info@topexperta.com или home@topexperta.com

горе

Рекламации


    topexperta.com     не предлага възможност за рекламации. Съдържанието, което получавате чрез Приложенията ни няма финансов еквивалент и не може да бъде заменяно срещу пари.

Приложимо право

    Сайтът се контролира, функционира и се администрира от topexperta.com    ,a Приложимото право е това на Република България. Тези Общи условия не се ръководят от Конвенцията на ООН относно договорите за международна продажба на стоки, прилагането на която изрично се изключва.
    Всички спорове, произтичащи от или свързани с тези Общи условия, без ограничение дали те касаят действителността, тълкуването, изпълнението и нарушението му следва да се отнесат пред съответния компетентен съд в Република България.
    Вашите въпроси относно сайта или тези Общи условия, можете да отнесете към нас на адрес: info@topexperta.com или home@topexperta.com или на телефон: 0888 902 800
 

Severance


    Ако някоя част от клаузите по споразумението е нищожна според законите във Вашата юрисдикиция, останалите клаузи или разпоредби продължават да важат с пълна сила и действие.
 

Пълнота на договора


    topexperta.com;   си запазва правото да добавя, премахва или променя клаузите от Условието за ползване по свое усмотрение и по всяко време без предупреждение. Промените ще бъдат публикувани в Общите условия на тази страница, като ще се посочи датата на влизането им в сила. Вие сте отговорни да прочитате Общите условия от регулярно, за да сте сигурни, че сте запознати с всички допълнения, изменения или модификации.
    Вашето продължително и непрекъснато използване на Приложенията ни, потвърждава съгласието ви с новите Общи условия.
    topexperta.com   си запазва правото да организира състезания и промоции. Тези допълнителни възможности ще се подчиняват на свои собствени Общи условия, публикувани на Уебсайта. Ваша отговорност е преди участие да се запознаете с тези Условия.

горе

Продължителност на договора и прекратяване

    Условията за ползване са валидни от датата на регистрация на Уеб сайта и важат до спирането на използване на Продуктите или до деактивирането на потребителския профил. Вие като член можете да го прекратите участието си в сайта topexperta.com     по всяко време, като изпратите имейл на следния адрес: info@topexperta.com или home@topexperta.com или чрез други средства за писмено уведомление, приемливи topexperta.com     , които дават възможност за потвърждение на самоличността Ви и намерението Ви споразумението да се прекрати. topexperta.com     си запазва правото, по свое усмотрение, да ограничи, спре или да прекрати правото Ви на достъп до части от този сайт по всяко време по някаква причина, без предизвестие или отговорност. topexperta.com     може да промени, да спре или да прекрати всички или някои части на сайта по всяко време, включително наличните база данни, тяхната функция или съдържание, без предизвестие или отговорност.
    topexperta.com     може да прекрати или да спре достъпа Ви до членството в части от сайта поради Ваше бездействие, което се определя, на базата на информация за дългосрочна липса на достъп от Вас до части от сайта в продължителен период от време. Колкото е разумния срок за бездействие от Ваша страна се определя от topexperta.com     .
    Прекратяването на настоящото членствено споразумение не Ви освобождава от задълженията, произтичащи от използването на части от сайта или негово съдържание. Прекратяван