проф. Божидар Палюшев
проф. Божидар Палюшев
Физик, математик и философ
  • теоретична и ядрена физика
  • християнското богословие
  • философия, икономика, политологияПрофесионално
СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ в глобалната икономика и в духовната култура на човечеството

СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ в глобалната икономика и в духовната култура на човечеството

15 October 2013   |   7122   |   0

 "СВЕТОВНАТА КОНСПИРАЦИЯ 3" в глобалната икономика и в духовната култура на човечеството"

е третата книга от поредицата  Световната конспирация .  във видеото авторът  проф.Божидар Палюшев разказва предисторията.

Настоящата статия е началото на третата книга (увод на книгата).

 

 

ДУХОВНАТА И ОКУЛТНАТА ВИЗИЯ ЗА БЪДЕЩЕТО НА СВЕТА

Анализ на бъдещето на човешката цивилизация, изхождайки от перспективата на нейните исторически културни традиции на нейните икономически, технологични и социални предусловия.

УВОД

Една човешка мъдрост ни казва, че повечето ереси в религията са резултат от опита на човека да обясни логически това, което Бог му е открил само отчасти. По всичко изглежда, че тази истина обяснява много от събитията, станали в живота на Църквата. Тези събития ни дават ясно да разберем, че недостатъчното знание за Божието битие представлява своеобразен „капан“ за онези, които се опитват да научат повече неща за Бога-Творец, отколкото е положено те да знаят. За един такъв „капан“ ние ще разкажем подробно в настоящата книга и ще се опитаме да разкрием историята на развитието на събитията, последвали от него, довели до някои печални последствия от съдбоносно значение за цялото човечество.

 

І  йерар­хията на ангелите

ІІ  падналите  ангели - иерархия

ІІІ  Хорат имат лесен контакт с падналите ангели

ІV  Бог Отец също използва падналите ангели

V Как да разпознаем ангелите  и предпазим от ВИСН(висшите йерархични сили на нечестието)

VІ. Ролата на Твореца и ВИСН за евреите  и разпространение на християнството

VІІ.Демоните  и Свещеният Граал на чистата кръв (СГЧК).

VІІІ. НЛО и лъжливите учения

ІХ. Обяснението на  НЛО със светото  писание?

Х. Световната конспирация?

 

І  йерар­хията на ангелите

 

Историята започва през Средновековието, когато християните са водили много спорове относно природата на ангелите. Централно ядро в тези дискусии е било едно съчинение, появило се през V-VI век, чийто автор твърдял, че е Дионисий Ареопагит, известен от случая на срещата между св. ап. Павел и атинските мъдреци, описана в Деяния 17:34 на Библията. Той класифицира ангелите в три групи:

 

 1) престоли, херувими, серафими;

 2) господства, сили, власти;

 3) началства, архангели, ангели.

 

Първата група, която е най-близо до Бога, ръководи и просветлява втората, която на свой ред ръководи и просветлява третата. По-късно богословите разкриват, че има нещо неясно около идентифицирането на личността на автора на това учение, затова в по-късната църковна литература той вече се нарича Псевдо-Дионисий Ареопагит. В това учение особено се набляга на йерархията в организацията на ангелското „общество“. Тя се отнася не само за света на ангелите, но и за цялата действителност, включваща съзнателни и разумни индивиди от всякакъв тип.

Псевдо-Дионисий Ареопагит твърди, че по подобие на ан­гелската йерархия човек също не може да има непосредствен достъп до Бога. Като участници във всемирната духовна йерар­хия, хората не могат да общуват с Бога директно, а само чрез посредничеството на ангелите. Човешките организации и осо­бено Църквата трябва да имат подобна йерархична структура.1 Тази своя теза Ареопагит обосновава с казаното от св. ап. Павел в Галатяни 3:19-20: „... биде дадено обещанието: и беше прогласен от ангели чрез един ходатай. Но ходатаят не хода­тайствува за един; а Бог, Който дава обещание, е един.“

Има и други текстове в Библията, където ясно личи, че св. ап. Павел също защитава и изтъква значението на идеята за йерархията на ангелите.

По-късно много видни богослови подемат тази тема и я раз­виват в този смисъл. Напр. Тома Аквински разглежда цели 118 въпроса за природата, същността и йерархията на ангелите, по­ради което той е обявен за доктор по ангелология.

.

горе

ІІ  ПАДНАЛИТЕ ангели ИМАТ СЪЩО ЙЕРАРХИЯ

 

Паднали ангели изображения  в архитектуратаНаличието на йерархия в обществото на ангелите очевидно има някаква връзка и с християнската доктрина за падналите ангели. Последните не са само от най-низшето ниво в тази йе­рархия, но и от по-висшите ù нива. Има сериозни основания да считаме, че злите демони от по-висшите нива на ангелската йерархия са именно тези, които са инициирали най-трагичните и съдбоносни събития в човешката история. Това личи ясно и от казаното от св. ап. Павел в Ефесяни 6:12: „Защото нашата борба не е срещу кръв и плът, но срещу началствата, срещу властите, срещу духовните сили на нечестието в небесните места.“ Тук св. апостол нарича висшите паднали ангели началства, власти и духовни сили на нечестието в небесните места и че те са нашият главен враг. Тъй като в книгата ни тези сили ще бъдат в центъра на нашето внимание, ние накратко ще ги наричаме ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  „(висшите йерархични сили на нечестието)“ .  

Като бивши висши ангели, демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) притежават все още огромна духовна мощ и огромни възможности да въз­действат върху душите на земните хора. Те са инициатори на древните духовни езически учения като напр. херметизма и произтичащите от него езотерични и окултни учения.2 Те са в основата и на масонската религия, на различните ереси в хрис­тиянството, на всички религиозни системи, които враждуват и воюват срещу Божия Син Иисус Христос, отричайки основни­те истини в Неговото учение. Те са в основата и на модерните езически религиозни движения, каквото е напр. движението за обединение на религиите.

На върха на йерархията на духовната тъмнина, обусловена от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), стои сатана, който е главният вдъхновител и инициатор на всички действия, предприети от демоните

.

горе

ІІІ  ХОРАТА ИМАТ ЛЕСЕН КОНТАКТ С ПАДНАЛИТЕ ангели

 

Едно от най-важните качества на демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) е, че те много лесно се отзовават на призивите на земни хора за контакт с тях. В този контакт се проявява многообразието на дейностите на магьосниците, на различните магии, инициирани от човеци, на явленията, известни като спиритизъм, на окултните дейности и др.

Молещ се ангелДруга важна особеност на този контакт е, че в него демоните често вършат чудеса, имащи свръхестествен характер, което шокира обикновения човек и го кара да мисли, че тези проявления са извършени със силата и в името на Бога.

Напр. фашисткият диктатор Хитлер е успял да се издигне в политическата си кариера с помощта на сили, произтичащи от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), като до последния момент на живота си той е вярвал, че има контакт с Провидението, което за него символизирало Бога. Едно трагично недоразумение, което доведе до една от най-големите победи на сатана в съкрушителното му дело сре-щу човешкия род – най-кървавият военен сблъсък в историята на човечеството, който е Втората световна война. За този случай ние ще разкажем по-подробно в настоящата книга

.

горе

ІV  БОГ ОТЕЦ СЪЩО ИЗПОЛЗВА  ПАДНАЛИТЕ ангели

 

Друга особеност на дейностите, извършвани от демоните на ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), е, че всемъдрият и всемогъщ Бог-Творец много често използва действията на тези демони за постигането на Своите собствени цели, предугаждайки техните намерения, като по този начин ги използва за реализиране на нещата, предвидени в Неговия всеобхватен план, съставен още преди сътворението на света. В такива действия ние можем да откри-ем и едно от най-важните качества на Твореца, което е проява на Неговата висша мъдрост:

Бог винаги оставя свободно да се проявят докрай следствията от действията на демоните, за да могат те да се провалят напълно и по този начин да се разбере тяхното по-ниско ниво и незавидната им позиция в сравнение с абсолютната Сила и Мъдрост на Твореца.

Ще дадем два примера, за да изясним по-добре този изключително важен въпрос.

Първият от тях е свързан с чудото, станало по време на покушението срещу живота на Хитлер на 20 юли 1944 г. в неговата главна квартира във Волфшанце, Източна Прусия. Много хора се питат какво би станало, ако атентатът би бил ус­пешен? Често се задава и въпросът: Защо Бог не позволи този диктатор да бъде убит, който е бил под влияние на силите на злото? Въпреки това мъдрото решение на Бога е било Хитлер да оцелее дори и в този изключителен момент, когато Германия е вече почти напълно победена от своите неприятели. Ако той би бил убит в атентата, германският народ, който повярва на Хитлер и го издигна във властта, не би извлякъл необходимите поуки от военния неуспех, за да може да оцени правилно зна­чението на личната духовна свобода, дадена му от Бога. Това не би могло да стане, докато цяла Германия не се превърне в развалини и не бъде окупирана от вражески войски. Само по този съкрушителен начин цялото германско население би могло истински да разбере пагубните последствия от позволението, дадено на демоничния нацистки диктатор да се появи сред тях и да ги управлява. В противен случай, ако атентатът би успял и Германия би била освободена по-рано в резултат на убийството на Хитлер, би могло да се утвърди мнението за коварно лик­видиране на великия водач на народа, превръщайки го по този начин в мъченик в очите на милионите германци. Това със си­гурност би подготвило почвата за една бъдеща тиранична дик­татура, подновяваща опита за завоюването на света. Освен това неуспешният атентат поставя в незавидна позиция офицерския корпус и Генералния щаб на армията на Хитлер, които са под­държали и отгледали опасния мит за изключителната роля на Германия в света. Оцеляването на Хитлер означава удар срещу армейската върхушка, която е окончателно дискредитирана и в очите на германския народ.

В този пример ясно проличава как по-висшите и благотвор­ни сили на ангелската йерархия, подчинена на Бога, използват действията на злото, за да достигнат до победоносен край в осъ­ществяването на висшите морални цели в полза на човечество­то, спасявайки го от бъдещи мъки при един евентуално подно­вен опит за световно господство от страна на Германия. В даде­ния случай светлите сили на Бога не възпират силите на злото да извършат чудото на преместването на чантата с бомбата под масата на Хитлер, с което спасяват неговия живот. Силите на ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) и не подозират за съществуването на Божиите мъдри съ­ображения и ръководени от сляпата си „мъдрост“ и злоба искат да удължат страданията на хората, удължавайки живота на тех­ния „любимец“, което обаче предизвиква точно необходимото количество разрушения и духовна деградация, която накрая се оказва морално спасение за целия германски народ.

Интересното в този случай е логиката, от която се ръководят силите на злото, намесващи се в явлението „Хитлер“. Тази ло­гика напомня човешката логика. Тя също е толкова ограничена, колкото ограничена е и логиката на сътворения от Бога човек, защото както човекът, така и демонът са твари, създадени от Бога.

 

Вторият пример е случаят с издигнатия от силите на ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) лъжемесия С. М. Муун, религиозен водач на съвременното дви­жение за обединение на религиите. По настояще време (2008 г.) той вече е в твърде напреднала възраст (88 години) и много хора се питат защо Бог все още поддържа неговия живот, запазвайки здравето му в добро състояние. Причината е, че Муун е обещал да подчини целия свят на своята воля и да изгради Небесното царство (НЦ) тук на земята под негово водачество най-късно до 2013 г. Бог и Неговите сили от светлата ангелска йерархия не възпират силите на злото да поддържат живота на Муун, за да може той да доживее до 2013 г. и с това да се разкрие голямата лъжа на този лъжемесия, показвайки на света, че е неспособен да изпълни своето обещание. По този начин Бог ще отвори очи­те на мнозина, увлекли се по лъжливото учение на Муун и ще им покаже кой всъщност е истинският Спасител на света

.

горе

V  КАК ДА РАЗПОЗНАЕМ АНГЕЛИТЕ И ПРЕДПАЗИМ ОТ ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  

(висшите йерархични сили на нечестието)

 

ангел със стрелаКакво ние знаем за демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) и има ли начини да ги разпознаем и да се предпазим от техните пагубни въздействия върху човечеството?

Основен източник за нашето познание за тези „сили“ е Све­щеното Писание. Първото нещо, което то ни изяснява, е, че ан­гелите (в това число и демоните) са сътворени преди човека и са друг вид създания. Те представляват своеобразна духовна форма на живот. Много хора неправилно смесват ангелите с ду­ховете на починалите хора. Истината е, че това са две напълно различни неща.

Често се задава въпросът: „Ако ангелите са реални твари, създадени от Бога преди човека, защо не можем да ги вижда­ме?“ Съгласно библейските свидетелства ангелите представля­ват съществена част от многоликия духовен свят, който е фун­даментално отделен и различен от нашето физическо битие. В Библията те са наречени „служебни духове“: „Не са ли те всич­ки служебни духове, изпращани да слугуват на ония, които ще наследят спасение?“ (Евреи 1:14). Въпреки че тук се говори за духове, които посещават от време на време земята, ангелите са тези, които се грижат за нуждите на хората. С огромна скорост и мощ те се движат между небето и земята, за да осъществят Божиите планове за човечеството. На този величествен фон се разгръщат и тъмните проблясъци на невидимите сили на злото, които бледнеят пред силата и мощта на светлата ангелска йе­рархия.

Истина е обаче, че хора и дори животни са виждали ангели. В Числа 22:20-33 се описва случаят с човек на име Валаам, който яздел осел. Животното внезапно се спряло в една теснина на пътя и не помръдвало, уплашено от нещо. И това било, защото то видяло стоящ наблизо ангел. След малко и Валаам видял ан­гела и разбрал защо оселът отказвал да върви.

Ангелите имат способност да придобиват човешки вид. Това превъплъщение от духовно във физическо естество не е същото, каквото е превъплъщението на Божия Син в човека Иисус. Ан­гелите не са богове и затова не трябва да бъдат обожествявани, но е необходимо да имаме представа за тяхната мощ и да се съ­образяваме с нея. Понякога светли ангели биват упълномощени от Бога да накажат нечестивите на земята. В Библията е описан случай, когато ангел на смъртта слязъл сред асирийската армия и на следващата сутрин 185 000 войници били намерени мърт­ви. Това действие на Господните ангели обаче е изключение. Типичната дейност на ангелите е закрила на праведните. Това личи от казаното в Псалм 34:7: „Ангел от Господа се опълчва около ония, които Му се боят, и ги избавя.“ Както светлите Господни ангели, така и демоните познават до най-малки подробности нашия личен живот. Всеки човек си има ангел пазител, който се старае да го направлява по правия път. Той ни пази и от многобройните опасности в живота. Това личи от думите на Иисус в Матей 18:10: „Внимавайте да не пре­зирате ни едно от тия малките, защото ви казвам, че техните ангели на небесата винаги гледат лицето на Отца Ми, Който е на небесата.“

Демоните обаче използват знанието за живота на хората в тяхна вреда. Особено активни в това отношение са демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието). Те са били някога част от общата йерархия на ангелите, сътворена от Бога. За наличието на такава йерархия става ясно от думите на св. ап. Павел в Колосяни 1:16: „Понеже чрез Него бе създадено всичко, което е на небесата и на земята, видимото и невидимото, било престоли или господства, било началства или власти – всичко чрез Него бе създадено.“ Тук св. апостол говори за престоли, господства, началства и власти, което го­вори за наличието на организация в общността на ангелите, сътворена от Бога.

В настоящата книга ние ще се постараем да покажем, че ни­кое изследване на човешката история не може да бъде изчерпа­телно и пълно, ако не се вземе предвид и дейността на падналите ангели, организирани и ръководени от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) и техния върховен водач, който е сатана. Ние вярваме обаче, че като цялостно явле­ние историята на човечеството се управлява от Бога

.

горе

 VІ.  РОЛЯТА НА ТВОРЕЦА И ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  ЗА ЕВРЕИТЕ И  РАЗПРОСТРАНЕНИЕТО НА ХРИСТИЯНСТВОТО

 

Висши йерярхични сили на  Нечестието (ВИСН)Има много примери на пряка и косвена намеса на Твореца в историческите събития, в които откриваме проявата на Неговата изключителна мъдрост и далновидност. Напр. обикновеният историк би раз­глеждал като трагедия историята на диаспората на еврейския народ след отвеждането на част от юдеите в изгнание, бидейки победени от асиро-вавилонските царе.

Но в това разпръскване на евреите по света, което по-късно се превръща в създаването на множество еврейски колонии навред в укрепващата и увели­чаваща непрекъснато своята мощ Римска империя, може да се види проявяващата се висша мъдрост на Бога. Именно колони­ите от т.нар. „елинизирани евреи“, разпръснати по цялата им­перия на могъщите римляни в първите няколко века от новата ера стават проводници и разпространители на християнството в елинизираната част на тази империя, а оттам и в останалите нейни части. Без наличието на такива колонии от силно рели­гиозни и отдадени всецяло на вярата си люде християнството никога не би могло да се разпространи толкова бързо и да овла­дее света в течение само на няколко века.

Силите на злото обаче вероятно са се радвали на страданията на евреите, разпръснати и откъснати от своята родина Израел, без да подозират, че зад това събитие стои величественият план на Бога, изграден още преди сътворението на света, а може би и преди сътворението на самите тях.

Въпреки това имаме сериозни основания да се опасяваме, че този нечестив съюз от все още могъщи духовни сили може да измами и да подведе много хора и да ги отклони от пътя им към спасението и вечния живот.

Силно сме обезпокоени от масово­то разпространение на окултизма в съвременния свят, както и от неговите разновидности като сатанизма, магьосничеството, астрологията, движенията за обединение на религиите, вуду, модерното езичество и др., всички те пропагандиращи за „науч­ност“, покорявайки въображението на милиони хора по света и обещавайки им планини от щастие и успех, надминаващ грани­ците на въображението. Нашето мнение е, че отговорът на съдбоносния въпрос за същността на тези явления изисква и един задълбочен и все­странен анализ на основните проявления на тъмните сили в ис­торията на човечеството, както и на тяхното съвременно прояв­ление в естеството на движението за глобализъм

.

горе

VІІ.  ДЕМОНЕТЕ ОТ ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  и Свещеният Граал на чистата кръв (СГЧК).

Едно от големите постижения на демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) е изо­пачаването същността на нашето спасение от оковите на греха. Те знаят много добре за страданието, което е предизвикало у хората акта на грехопадението и успяват да прокарат фалшивата идея за пречистването от него и постигането на изкупление чрез образуването на подбран кръг от „посветени“, обединени около един измислен от тях символ – Свещеният Граал на чистата кръв (СГЧК). Особеното в случая е това, че милостта и благодатта на Бога, отдавана на хората в замяна на тяхната искрена вяра в Неговото Слово, се заменят с обещания за вечен живот, даряван от Граала (а не от Бога) и предназначен само за наистина „благородните“ и „чисти“ посветени в учени­ята, измислени и въдворени сред хората от демоните

.По-слабият разум на демоните има единствен шанс да прока­ра своите идеи в обществото на живите човешки личности, при­бягвайки до методите на тайното, скрито от погледа на силния разум на Бога разпространение на своето учение. Затова и иде­ята за спасението с помощта на СГЧК (Свещеният Граал на чистата кръв) е могла да просъществу­ва през вековете само в рамките на тайните човешки общества, прераствайки в днешно време във формата на това, което тук наричаме „световна конспирация“. Оттук идва и прозвището на тези сили като „тъмни и коварни“, показващо, че те действат от скрити позиции, опасявайки се от прякото и непосредствено опровержение от страна на светлите сили на Бога, които ги пре­възхождат във всяко едно отношение.

Характерното за тъмните сили е, че те се опитват да разпрос­траняват познание, надхвърлящо човешките възможности, като най-често то противоречи на истините, които ни дава Сам Бог чрез Неговото Слово. Тези сили се стремят да създадат погреш­ното впечатление у хората, че духовните ресурси на отвъдния свят са лесно достъпни и могат да се овладеят и да се ползват от човека в негова полза, стига само той да прояви интерес и настойчивост в своето общуване с отвъдното. Божият метод за общуване с хората обаче е само чрез Словото Му в Свещеното Писание. Чрез думите на пророк Исайя Той ни казва следното: „И когато ви рекат: „Допитайте се до запитвачите на зли духо­ве и до враговете, които шепнат и мърморят“, отговорете: „Не трябва ли един народ да се допита до своя Бог? Ще прибегне ли при мъртвите заради живите? Нека прибягнат при закона и при свидетелството! Ако не говорят според това Слово, наистина няма зазоряване за тях“ (Исайя 8:19, 20). Тези думи означават,че всяко познание, надхвърлящо човешките възможности, трябва да бъде получавано от Божието Слово, а не от силите на тъмнината. И съвсем естествено е в такъв случай да очаква­ме познанието, получено по каналите на връзката с демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), да има заблудителен характер, да е пълно с лъжи и измамливи поучения и т.н

.

горе

VІІІ.  НЛО и ЛЪЖЛИВИТЕ УЧЕНИЯ НА  ДЕМОНЕТЕ ОТ ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО) ?

 

НЛО- мит или реалностВъзниква въпросът: Как може да различим лъжите в измам­ните учения на сатанинските сили на злото? В логиката същест­вува един закон, който гласи следното: Изхождайки от неверни предпоставки, логическите умозаключения неизбежно водят до неверни и противоречиви изводи и положения. В тази връзка, ако ние проследим логическия ред на нещата в познанията, ко­ито ни дават тъмните сили, ние бихме могли да констатираме техните лъжи от факта на наличието на явни несъответствия и противоречия в тяхната структура. Ще поясним това положение с два примера.

Първият е следният: „Представете си, че слушате лекция на някаква езотерична тема, от която си нямате понятие. Говорителят изказва немалко твърдения, които отстоят отвъд нашия опит. Няма никакъв начин да определим дали всички те са истинни. Нещата, които той казва, звучат твърде дълбоко, но е напълно възможно да са само високоумни празнословия. След това обаче лекторът започва да развива дадена тема, по която всички са компетентни. Тук обаче откриваме няколко грешни твърдения. Какво ще си помислим за останалите му схващания, които не можем да проверим? Без съмнение ще заключим, че там също ще има неточности. След като веднъж е била оспо­рена, достоверността трудно може да се възстанови и опази в други области.“3

Тъмните духовни сили успяват да скрият своите лъжи в пла­нините от познание, което те изграждат, едно познание, над­хвърлящо човешките възможности за проверка. С тези лъжи, които имат свръхестествен характер, те се надяват, че слабият човешки ум никога не би могъл да ги разобличи от своята уяз­вима земна позиция.

И все пак човешката логическа мисъл е в състояние да открие, макар и с цената на големи усилия (а понякога и с цената на огромни жертви) логическите несъот­ветствия, произтичащи от лъжовните предпоставки, заложени в демоничните учения. Вторият пример, който ще дадем тук, е показателен в това отношение.

Едно от заблуждаващите учения, породено от активността на демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), което е широко възприето от неправедните хора на земята, е свързано с явленията на НЛО (неидентифи­цираните летящи обекти) и посещенията на извънземни. Тези явления са реално констатирани в многобройни случаи, станали в различни места на земята. Демоните от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието) са инициатори и на планините от „знания“, натрупани въз основа на заблужда­ващите твърдения от типа на съществуването на свръхдревни цивилизации, възникнали на земята преди стотици и дори ми­лиони години. Много книги са изписани, разказващи за същест­вуването на цивилизациите на атлантите, на лемурийците и др. Съществено качество на това псевдоисторическо знание е, че то почива изцяло на произволни и непроверени от никого твърде­ния, както и на произволно интерпретирани факти. Убедителни доказателства за оставени явни „следи“ от дейността на такива цивилизации върху земята обаче няма.

Цялото това „знание“ се гради на човешко въображение и недоказани идеи и хипотези. Но главната особеност на това знание е неговата логическа не­състоятелност. В какво се заключава тази логическа несъсто­ятелност?

Всички без изключение защитници на идеята за съществу­ването на свръхдревни цивилизации напр. твърдят, че техните „знания“ опровергават традиционната еволюционна теория на Дарвин. Твърди се, че ние сме резултат на генетичен експери­мент, предприет от свръхнапреднали в техническо и научно от­ношение извънземни цивилизации, а не на еволюцията, описва­на от теорията на Дарвин. В същото време тези хора използват данните на еволюционната теория, свързани с датирането на съ­битията, протекли в историята на земята, за да подкрепят теза­та си за съществуването на свръхдревните цивилизации. Напр. възрастта на геологичните пластове се определя чрез принцип­но погрешния метод на радиовъглеродното датиране, възприет от еволюционистите, който дава задоволителна точност само до възрасти не повече от 3000 години. Този метод обаче е широко използван за определяне на възрасти от порядъка на милиони, стотици милиони и дори милиарди години. Следователно няма никакви основания да считаме, че еволюционното датиране на геологичните пластове е реално. Може определено да се каже, че цялата методология на датирането на събитията в история­та на земята, възприета от дарвинизма, е погрешна. В книги4 освен това, се изтъкват и редица научни съображения, показва­щи принципната невъзможност биологичните видове (в това число и на човека) да се създават по изкуствен начин чрез на­преднали биогенетични експерименти. Дори и да допуснем съ­ществуването на извънземните цивилизации, техните предста­вители в никакъв случай не биха могли да постигнат резултата на сътворението на човека, което е по силите и възможностите само на Бога-Творец. Извънземните, ако изобщо съществуват (а те наистина не съществуват реално, а са само имитации на зли­те демони от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), също би трябвало да се разглеждат като Божии твари, а знаем, че никое творение не може да надхвърли или дори да достигне нивото и мащаба на своя творец. Това оз­начава, че ако извънземните са реални физически същества, те не могат да сътворят човека по принцип. В това именно се със­тои основното логическо противоречие в учението за същест­вуването на свръхдревните цивилизации на земята и на извън­земните цивилизации, създали човека по генетичен път, което е в добавка на множеството други опровержения на тези учения. Видно е също, че тези учения не само че не оборват теорията на еволюцията на Дарвин, но дори съществено се основават на нея, използвайки явно похватите, данните и методите ù. Нещо повече, със своите необосновани и логически противоречиви постановки тези учения фактически се явяват като един вид не­пряко потвърждение на дарвинизма, а не че го отхвърлят

горе

 

ІХ.  ОБЯСНЕНИЕТО НА  НЛО със светото  писание?

 

Светото писаниеИ все пак, как може да се обяснят многобройните неоспори­ми факти на посещенията на извънземните и на тяхната намеса в живота на земните жители? Те имат необикновената способ­ност да пристигат в ефектни „летящи чинии“, да се появяват и да изчезват мигновено, да извършват хирургически операции и елементарни генетични експерименти с живи хора, да предават важна информация на хората, имаща съдбоносен характер и т.н. Колкото и странно да звучи, но задоволителното обяснение на тези явления можем да открием единствено в Свещеното Пи­сание. От него знаем за съществуването на ангелите, които са живи същества от духовния свят (а не от физическия свят, както някои разглеждат извънземните). Също така научаваме, че анге­лите непрекъснато се намесват в човешката история, насочвайки събитията по начин, който надхвърля човешките възможности. Тези небесни посетители съвсем не идват от далечни планети и галактики на материалната вселена, пътуващи във физически устройства, наречени „летящи чинии“, а са реални живи съще­ства, населяващи духовния свят.

Със способността на ангелите да приемат човешки образ може да се обясни и заблуждаващото впечатление на голяма част от земните жители, че тук става въ­прос за посещения на реални живи същества, които също като нас са от плът и кръв и следователно те са подчинени на дейст­вието на същите природни закони, както и ние хората. Разликата от нас е, че тези същества са членове на напреднали в техниче­ско и научно отношение цивилизации, обитаващи далеч в без­брежния космос. Всъщност тези същества идват от духовния свят и следователно те съвсем не са като нас. Моето лично мне­ние е, че посещенията на извънземните са имитации на злите демони, а не на светлите Божии ангели. Злите и добрите ангели са създадени от Бога по един и същи начин. Това, че ангелите могат да приемат човешки образ, се вижда ясно от свидетел­ствата на Библията. Напр. в Битие 18:1-8 се разказва за ангели, явили се на Авраам в Мамриевите равнини. Той приема небес­ните гости с уважение и им приготвя трапеза. Ако са безтелесни духове, ангелите не биха могли да ядат от човешката храна. В тази библейска сцена те имат реални човешки тела; хората ги виждат и разговарят с тях. Те не са неопределени, безформени, ефирни обекти. Ангелите също се интересуват от земните неща, притежават характер, познание и търсят да вникнат в непозна­тите за тях особености на земния живот, защото в Библията е казано, че има неща, в които „и ангелите желаят да надникнат“ (I Петрово 1:12).

Ангелите имат свръхестествена сила и мощ, надхвърляща многократно човешките възможности. Като живи същества те нямат полово размножение, не се женят като хората и живеят вечно. Светлите Божии ангели са помощници в небесното уп­равление над видимия и невидимия свят, сътворен от Бога. За техните изключителни възможности научаваме също от Библи­ята. Вече споменахме за случая, описан в Стария Завет, когато ангел на смъртта унищожава със силата си 185 000 войници от асирийската армия, нападнала Божия народ. В Библията откри­ваме и свидетелство за т.нар. „летящи чинии“, използвани от из­вънземните, които всъщност са своеобразни имитации на злите демони. В IV Царе 6:15-17 се посочва как ангелите пристигат на земята в свои „небесни кораби“: „И помоли се Елисей, каз­вайки: „Моля Ти се Господи, отвори му очите, за да види.“ И Господ отвори очите на слугата, та видя, и ето, хълмът бе пълен с огнени коне и колесници около Елисей

.

      горе

Х.  СВЕТОВНАТА  КОНСПИРАЦИЯ ?

 

Световната конспирация - проф.Божидар Палюшев

Главни герои в настоящата книга ще бъдат злите демони от ВИСН (ВИСШИТЕ ЙЕРАРХИЧНИ СИЛИ НА НЕЧЕСТИЕТО)  (висшите йерархични сили на нечестието), които в течение на вековете са успели да проявят своята изключително коварна интелигентност, намесвайки се в исто­рията на човечеството по един необичаен начин. Те са успели да създадат своя система на заблуждаващо познание и да го внедрят сред хората по един особено ефективен начин.

 Пора­ди широкия спектър от такива проя